Природа

Релеф

Община Разлог обхваща територия с разнообразен и живописен релеф – високо-, средно- и нископланински и котловинен. Релефът формира уникална природна среда, приятна за отдих и подходяща за практикуване на различни видове туризъм.

Климат

Климатът в община Разлог е умерено континентален със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на река Места. Зимата е мека, но продължителна, лятото – сравнително кратко и прохладно. Средната януарска температура е от -2 до -4оС, а средното количество на годишните валежи е 700 мм. Максимумът на валежите е през месец юни. По високите части на Рила и Пирин снежната покривка се задържа близо 8 месеца, което е отлична предпоставка за развитие на зимен отдих и ски спортове. Прохладното лято привлича любителите на планината, горските пътеки и крайречните поляни.

Води

Община Разлог се отличава с голямо количество и добро качество на водните ресурси. Цялата й територия попада във водосбора на река Места, която извира от Рила и се влива в Егейско море. Нейните притоци – реките Бела, Добърска, Годлевска, Исток, Язо, Круше сформират богатите водни ресурси на общината. Желано място за отдих са четирите планински езера, разположени на територията на общината – Германишкото, Суходолското, Сълзица и Плиткото.

В разнообразни части от поречието на Места, в пукнатини и карстови райони, се формират и текат пресни води, а в зоните в дълбочина – минерални води с различна температура, които са неоценимо природно богатство. Големи карстови извори се намират в Разложката котловина. По-важните от тях са Язо, Истока и Кьошкото. Водите им са с температура 7°-10°С, а общата минерализация варира от 0,19 до 0,25 g/l. Средният дебит на всички извори в този район е 1850 l/sek.

Топлите минерални извори в с. Баня, с. Бачево, м. “Катарино” и с. Елешница, които притежават безусловни лековити качества, са привлекателно място за балнеолечение и рекреация.

Флора

Голямата разлика в надморските височини обуславя растителното многообразие. Горският фонд е богат на високостеблени иглолистни гори /бял и черен бор, смърч, ела, мура, елша/, както и на широколистни гори /бук, дъб/. Изключително разнообразните условия в НП „Пирин” допринасят за забележителното богатство на горските растителни съобщества. По-ниските части са заети от естествени ливади и пасища, а по билата на планините – пасища и клек. Защитен вид в тази зона е снежното кокиче (Galanthus nivalis L.). В защитената местност Круше се намира и единственото находище у нас на Laserpitium archangelica (срамник) на площ от 80 хектара.

Ценни видове, които се използват за събиране и обработка от страна на местното население са: анасоновата печурка, кафява горска печурка, обикновена манатарка, борова манатарка, пачи крак, виолетка, сърнела, челядинка, обикновена масловка, черната боровинка, мащерка. В егречните съобщества – алпийският лапад, чувенът и панонският лопен. Видове, които трябва да бъдат предмет на специални мерки са мечото грозде, жълтата тинтява и златовръх. Голяма част от тези видове се срещат из цялата страна, други се използват много рядко в народната медицина и фитотерапията. Масовите видове са червената детелина, белият равнец, паричката, киселият трън, полският ветрогон, багрилната жълтуга, мащерката.

Фауна

Районът е богат и на разнообразна фауна, която е съобразена с растителните съобщества, които се срещат около Разлог. На територията на Пирин най-богато е видовото разнообразие на птиците. Установени са 220 вида, от които гнездящи 156, защитените видове са 40.

В Пирин са разпространени животински видове от евросибирски, средноевропейски и субсредиземноморски тип. В пояса на широколистните гори се срещат бумката, гръцката дългокрака жаба, жабата дървесница, горската дългокрака жаба, дъждовникът, македонският гущер, тънкият стрелец, вдлъбнаточелният смок, турската боа, ивичестият смок, смокът мишкар, котешката змия, леопардовият смок и др.; в пояса на иглолистните гори — планинската жаба, медянката, усойницата; в субалпийския и алпийския пояс — планинската водна жаба, усойницата, живородният гущер. От бозайниците широко са разпространени различни видове земеровки, мишки, сънливци, подземна полевка, снежна полевка, дива свиня, благороден елен, сърна, сив заек, белка, лисица, вълк, мечка, дива коза, златка.