Описание

Национален парк “Рила” е най-големият национален парк в България, обхващащ най-обширната територия от българската субалпийска и алпийска зона с наличие на 40 върха с височина над 2000 м, над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера. Разположен е в централните и най-високи части на Рила планина. Горите в парка заемат 66% от неговата територия, а високопланинските ливади и пасища заемат 34%.

Разпространени са естествени горски растителни съобщества от обикновен смърч, бял бор, обикновена ела, обикновен бук и бяла мура. В границите на парка съществуват около 1400 висши растителни вида, което представлява 38,35% от флората на страната. Около 100 вида от тях са вписани в Червената книга на застрашените и редките видове.

Фауната на Парка е изключително богата и обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Установени и определени като защитени са 121 вида безгръбначни и гръбначни, като в Червената книга влизат 29 вида от тях. Територията на Национален парк „Рила” се обитава от дивата коза, глухаря, лещарката и планинския кеклик, пернатоногата и малката кукумявка, златката, както и единствената високопланинска популация на лалугера в България. Паркът е една от териториите в Европа с най-жизнени популации на хищните птици. На територията му попадат четири резервата с обща площ 16220 ха, които имат по-висок защитен статут. Те са включени в списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати.