На 7 май в офиса на СНЦ „Долината на Места “ се проведе заключителна пресконференция за отчитане постигнатите резултати по проект  „Проучване и популяризиране на  туристическия потенциал на община Разлог“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор № 32/3/3230461 от 14.12.2013 г., Мярка 323 „Съхраняване и възобновяване на селското наследство“ между ДФ „Земеделие“, МИГ Разлог и СНЦ „Долината на Места“.

Дейностите по проекта се осъществени с безвъзмездната финансова помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони“.

  • Обща стойност на проекта – 115 824,00 лв.
  • от  Програма за развитие на селските райони – 113 118,72 лв.
  • от собствени средства – 2 705,28 лв.
  • Начало на проекта – 14 декември 2013 г.
  • Край  на проекта –  30 май 2015 г.

Основната цел на проекта „Проучване и популяризиране на  туристическия потенциал на община Разлог“ е свързан с изпълнение на дейности по инвентаризация на наличния туристически потенциал в община Разлог и популяризиране на тези възможности, посредством интерактивни технологии: уеб базиран туристически информационен портал, монтирани киоск терминали, както и издадени печатни материали.

Акценти

Чрез Проекта, финансово обезпечен със средства от Програма за развитие на селските райони – 2007 – 2013 година са реализирани следните инициативи:

  • Събиране и съхранение на едно място на информация за туризма на община Разлог;
  • Популяризиране на туристическия потенциал сред населението и туристите;

Постигнатите резултати са обвързани с проведени множество срещи със заети в областта на туризма, което води до изграждане на административен капацитет за новосъздадената организация СНЦ „Долината на Места“; Изграждане на умения за управление на проекти в бъдещия оперативен период и постигане основната цел на проекта: предоставяне на възможности за развитие и предоставяне на информация за туризъм на територията на община Разлог.